เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการเรียนที่ 1/2562

ศูนย์การเรียนการศึกษานอกโรงเรียน กรุงโตเกียว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเรียนกับทางศูนย์การเรียนฯ ส่งเอกสารสำคัญในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามายังศูนย์การเรียนฯ

ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เรียน และสาระการเรียนรู้ได้ ที่นี่

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มีดังต่อไปนี้

1. ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักศึกษา

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อและนามสกุลด้านหลังรูป)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง และหลักฐานที่แสดงการพักอาศัยในต่างประเทศ (สำเนาบัตรต่างด้าว)

4. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒิ ฉบับภาษาไทย

5. สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบจดทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น

สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องกับต้นฉบับจากนักศึกษา โดยเขียนข้อความต่อไปนี้ที่มุมขวามือด้านล่างของเอกสารแต่ละฉบับ

"ขอรับรองว่าถูกต้องตรงกับต้นฉบับจริง และขอใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร

ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร"  (ชื่อตัวบรรจง และวันเดือนปี)

 

กรุณาส่งเอกสารข้างต้นมาตามที่อยู่ด้านล่าง

ศูนย์การเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ณ กรุงโตเกียว

Office of Educational Affairs, Royal Thai Embassy

3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa, Tokyo 141-0021

Tel. 03-5424-0652

Fax. 035424-0658

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Back to top