แจ้งรายละเอียดการสอบ2/2560

**ให้ดูเอกสารแจ้งวันสอบที่ส่งให้เป็นหลัก เนื่องจากวิชาสอบอาจแตกต่างกัน**

ขอแจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ของทุกระดับการศึกษา ดังต่อไปนี้

วันสอบปลายภาค : วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

สถานที่ : ASIA BUNKA KAIKAN ห้อง 101 (ม.ปลาย) และห้อง 103 (ประถม, ม.ต้น)

            (アジア文化会館) 2-12-3 Honkamagome, Bunkyo,Tokyo 113-8642

              ดูแผนที่ได้ที่นี่

             การเดินทาง 1. รถไฟใต้ดินสาย Mita Line สถานี Sengoku ทางออก A-1

                            2. รถไฟJR สาย Yamanote line สถานี Komagome (South Exit) หรือสถานี Sugamo

                            3. รถไฟใต้ดินสาย Nanboku line สถานี Honkomagome

*นักศึกษาสามารถเข้าสถานที่สอบได้ตั้งแต่ 9.00 น. กรุณารักษาเวลาด้วย

*ขอความร่วมมือช่วยรักษาความสะอาดสถานที่สอบ

*นักศึกษาสามารถนำข้าวกล่องมารับประทานได้ แต่ต้องนำกลับไปทิ้งด้วยตนเอง

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อที่หมายเลข 03-5424-0652/080-5675-4000 (เฉพาะวันสอบ) โทรสาร 03-5424-0658

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*ศกร.ไม่เปิดสอบซ่อม สำหรับผู้ไม่มาสอบจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ยกเว้นกรณีผู้ที่กำลังจะจบในภาคเรียนนี้ ศกร. จะเปิดการสอบซ่อมพร้อมกับการสอบวัดปลายภาคเรียน

**นักศึกษาต้องนำแบบฝึกหัด บันทึกการเรียนรู้ และรายงานของวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาส่งในวันสอบด้วย

***สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ กรุณาส่งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) จำนวน 200 ชั่วโมงด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถจบหลักสูตรได้

*ทางศูนย์ได้ส่งจดหมายแจ้งตารางสอบแล้ว หากใครยังไม่ได้ให้ติดต่อมาที่ 03-5424-0652*

ตารางสอบระดับประถมศึกษา 

  09.15-10.15 10.15-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00
27 มกราคม 2561

**อช11003

พะฒนาอาชีพให้มีอยู่กิน

**สค11002

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

**สค11001

สังคมศึกษา

พักเที่ยง

สค12021

การเงินเพื่อชีวิต1

สค12006

วีรบุรุษ/วีรสตรีไทย

ในประวัตศาสตร์

**วิชาบังคับต้องได้คะแนน 12 คะแนนจากเต็ม 40 ถึงจะให้ผ่าน

ตารางสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  09.15-10.15 10.15-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-14.40 14.40-15.30
27 มกราคม 2561

**อช21003

พัฒนาอาชีพให้มี

ความเข้มแข็ง

**สค21002

ศาสนาและหน้ารที่

พลเมือง

**สค21002

สังคมศึกษา

พักเที่ยง

สค22016

การเงินเพื่อชีวิต2

สค22007

บุคคลสำคัญ

ทางศาสนา

อช22007

อินเทอร์เน็ทกับ

ชัวิตประจำวัน

**วิชาบังคับต้องได้คะแนน 12 คะแนนจากเต็ม 40 ถึงจะให้ผ่าน

ตารางสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับนักศึกษารหัสที่ขึ้นต้นด้วย 59 เป็นต้นไป)

  09.15-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-11.55 12.00 - 13.00 13.00-13.40 13.40-14.20 14.20-15.00 15.00-15.40
27 มกราคม 2561

**อช31003

พัฒนาอาชีพให้

มีความมั่นคง

**าค31001

สังคมศึกษา

**สค31002

ศาสนาและหน้าที่

พลเมือง

ทช03026

คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ 

พักเที่ยง

พค32005

ความน่าจะเป็น

ทร03039

การเรียนรู้ผ่าน

เทคโนโลยีมือถือ

สค02015

อาเซัยนศึกษา

สค22016

การเงิรเพื่อชัวิต3

**วิชาบังคับต้องได้คะแนน 12 คะแนนจากเต็ม 40 ถึงจะให้ผ่าน

 

 

 

 

 

Back to top