แจ้งรายละเอียดการสอบ ภาคเรียนที่ 1/2561

**ให้ดูเอกสารแจ้งวันสอบที่ส่งให้เป็นหลัก เนื่องจากวิชาสอบอาจแตกต่างกัน**

ขอแจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 21/2561 ของทุกระดับการศึกษา ดังต่อไปนี้

วันสอบปลายภาค : วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : ASIA BUNKA KAIKAN ห้อง 101 (ม.ปลาย) และห้อง 103 (ประถม, ม.ต้น)

            (アジア文化会館) 2-12-3 Honkamagome, Bunkyo,Tokyo 113-8642

              ดูแผนที่ได้ที่นี่

             การเดินทาง 1. รถไฟใต้ดินสาย Mita Line สถานี Sengoku ทางออก A-1

                            2. รถไฟJR สาย Yamanote line สถานี Komagome (South Exit) หรือสถานี Sugamo

                            3. รถไฟใต้ดินสาย Nanboku line สถานี Honkomagome

*นักศึกษาสามารถเข้าสถานที่สอบได้ตั้งแต่ 9.00 น. กรุณารักษาเวลาด้วย

*ขอความร่วมมือช่วยรักษาความสะอาดสถานที่สอบ

*นักศึกษาสามารถนำข้าวกล่องมารับประทานได้ แต่ต้องนำกลับไปทิ้งด้วยตนเอง

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อที่หมายเลข 03-5424-0652/080-5675-4000 (เฉพาะวันสอบ) โทรสาร 03-5424-0658

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*ศกร.ไม่เปิดสอบซ่อม สำหรับผู้ไม่มาสอบจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ยกเว้นกรณีผู้ที่กำลังจะจบในภาคเรียนนี้ ศกร. จะเปิดการสอบซ่อมพร้อมกับการสอบวัดปลายภาคเรียน

**นักศึกษาต้องนำแบบฝึกหัด บันทึกการเรียนรู้ และรายงานของวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาส่งในวันสอบด้วย

***สำหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ กรุณาส่งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) จำนวน 200 ชั่วโมงด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถจบหลักสูตรได้

*ทางศูนย์ได้ส่งจดหมายแจ้งตารางสอบแล้ว หากใครยังไม่ได้ให้ติดต่อมาที่ 03-5424-0652*

ตารางสอบระดับประถมศึกษา 

  09.15-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00
22 กรกฎาคม 2561

**ทร11001

ทักษะการเรียนรู้

**พท11001

ภาษาไทย

**ทช11001

เศรษฐกิจพอเพียง

พักเที่ยง

**สค11003

การพัฒนาตนเอง

ชุมชน สังคม

พต12001

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

เบื้องต้น

**วิชาบังคับต้องได้คะแนน 12 คะแนนจากเต็ม 40 ถึงจะให้ผ่าน

ตารางสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  09.15-10.10 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-13.45 13.45-14.30 14.30-15.15 15.15-16.00
22 กรกฎาคม 2561

**ทช21001

ทักษะการเรียนรู้

พท22003

บันทึกไว้ได้ประโยชน์

**พท21001

ภาษาไทย

พักเที่ยง

**ทช21001

เศรษฐกิจพอเพียง

พต23005 Reading1

สค21003

การพัฒนาตนเองชุมชน สังคม

พค22001 สมการ

อสมการ และระบบสมการ

**วิชาบังคับต้องได้คะแนน 12 คะแนนจากเต็ม 40 ถึงจะให้ผ่าน

ตารางสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  09.15-10.00 10.00-10.45 10.45-11.20 11.20-11.55 12.00 - 13.00 13.00-13.40 13.40-14.20 14.20-15.00 15.00-15.30
22 กรกฎาคม 2561

**สค31003

การพัฒนาตนเอง

ชุมชนสังคม

พต33002

English for Survival

พท32006

การอ่านเพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิต

ทร02006

โครงงานเพื่อพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้

พักเที่ยง

**ทช31001

เศรษฐกิจพอเพียง

**พท31001

ภาษาไทย

**ทร31001

ทักษะการเรียนรู้

พว02011

สีและสีสังเคราะห์

**วิชาบังคับต้องได้คะแนน 12 คะแนนจากเต็ม 40 ถึงจะให้ผ่าน

 

 

 

 

 

Back to top