แจ้งผลสอบภาคเรียนที่ 1/61

ผลการสอบของเทอม 1/2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ใดที่จำเลขประจำตัวไม่ได้ ให้โทรสอบถามที่ 03-5424-0652

หรือตรวจสอบจากตารางที่แจกให้ในวันสอบ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-12.00 น. และ 13.30-17.30 น.


 ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  ทช21001 ทร21001 พท21001 สค21003 พค22001 พต23005 พท22003 เกรดเฉลี่ย จำนวนชม.กพช.ที่ผ่าน
60-1-2-11001-6 4 4 4 4 3 4 3.92  -
60-1-2-11003-4 3.5   3.89  -
60-2-2-11002-2  -  -  -  4  4  4.00 300 

 ผลสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสประจำตัว ทช31001 ทร31001 พท31001 สค31003 ทร02006 พต33002 พท32006 พว02011  อช31003   เกรดเฉลี่ย จำนวนชม.กพช.ที่ผ่าน
57-2-3-11005-2 4 - - 4 4 2 4  - 3.50  200
59-2-3-11001-2  4 2.5      2.13   -
59-2-3-11004-9  4 3.5  3.5  2.5  3.5      3.55 
60-1-3-11002-8 2.5 1.5 0 3 1 0 2.5 2     1.70 -
60-1-3-11004-6 4 4 4 4 3.5 3 4 4     3.81  
60-1-3-11006-4     3.89   
60-2-3-11002-5  4     3.89   
60-2-3-11003-4  4 3.5   3.5 3.5  3.5    3.57   
61-1-3-11002-1 4 4 4 4 4 4 4 4     4.00  
61-1-3-11003-0 4 3.5 3.5 4 4 2.5 4 3.5     3.55  
  สค31001 สค31002 อช31003 ทช03026 ทร03039 พค32005 พว02011 สค02015 สค32029      
59-1-3-11005-1 2.5 2.5 2.5 3.5 2 1.5 2.5 2.5 2.5   2.50  
59-1-3-11001-5 - - - - - 0 - 0 -   0.00  
  ทช31001 ทช31002 พต31001 พท31001 สค31003  ทร02006  พค33022  พต33003  พท32008       
60-1-3-11005-5  4  3.5  3.5 2.5  1.5       

 

 

Back to top