แจ้งวิชาเรียนภาคเรียนที่2/2560

แจ้งวิชาเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาที่เริ่มเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2559

สำหรับนักศึกษาเก่าที่เรียนก่อนเทอม1/2559 ให้เรียนตามที่แจ้งในวันสอบ

สำหรับชั้นประถมศึกษา


10 หน่วยกิต

 

วิชาบังคับ    วิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา   หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่กิน 2 สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 2
สค11001 สังคมศึกษา 3 สค12006 วีรบุรุษ/วีรสตรีไทยในประวัติศาสตร์ 1

สค11002

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2      
  รวม 7   รวม 3

 *สามารถคลิกที่รหัสวิชาเรียนเพื่อดาวน์โหลดสื่อการเรียน

สำหรับชั้น ม.ต้น

13 หน่วยกิต

วิชาบังคับ วิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 อช22007 อินเทอร์เน็ทกับชีวิตประจำวัน 2
ค21001 สังคมศึกษา 3  สค22007
บุคคลสำคัญทางศาสนาต่างๆ 1
ค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2  สค22016
การเงินเพื่อชีวิต 2 3
           
  รวม 7    

 *สามารถคลิกที่รหัสวิชาเรียนเพื่อดาวน์โหลดสื่อการเรียน

สำหรับชั้น ม.ปลาย (สำหรับรหัสที่ขึ้นต้นด้วย 59-2 เท่านั้น) 

18 หน่วยกิต

วิชาบังคับ วิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 2 ทร03039 การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมือถือ 2
สค31001 สังคมศึกษา 3 พค32005 ความน่าจะเป็น 1
สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต3 3
      ทช03026 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2
      สค02015 อาเซียนศึกษา 3
  รวม 7     11

*สามารถคลิกที่รหัสวิชาเรียนเพื่อดาวน์โหลดสื่อการเรียน

 

Back to top