แจ้งวิชาเรียนภาคเรียนที่1/2561

แจ้งวิชาเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษาที่เริ่มเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2559

สำหรับนักศึกษาเก่าที่เรียนก่อนเทอม1/2559 ให้เรียนตามที่แจ้งในวันสอบ

สำหรับชั้นประถมศึกษา


12 หน่วยกิต

 

วิชาบังคับ    วิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา   หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 5 พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 2
พท11001 ภาษาไทย 3      

ทช11001

เศรษฐกิจพอเพียง 1      

สค11003

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1      
  รวม 10   รวม 3

 *สามารถคลิกที่รหัสวิชาเรียนเพื่อดาวน์โหลดสื่อการเรียน

สำหรับชั้น ม.ต้น

14 หน่วยกิต

วิชาบังคับ วิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 พท22003 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ 1
พท21001 ภาษาไทย 4  พต23005
Reading1 1
ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1  พค22001 สมการ อสมการ และระบบสมการ 1
 สค21003  การพัฒนาตนเอง ชุมชนสังคม      
  รวม 11     3

 *สามารถคลิกที่รหัสวิชาเรียนเพื่อดาวน์โหลดสื่อการเรียน

สำหรับชั้น ม.ปลาย (สำหรับรหัสที่ขึ้นต้นด้วย 59-2 เท่านั้น) 

19 หน่วยกิต

วิชาบังคับ วิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 ทร31001  ทักษะการเรียนรู้ ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3
 พท31001  ภาษาไทย พท32006 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1
 ทช31001  เศรษฐกิจพอเพียง  1 พต33002 English for Survival 2
 สค31003  การพัฒนาตนเอง ชุมชนสังคม พว02011 สีและสีสังเคราะห์ 1
           
  รวม 12     7

*สามารถคลิกที่รหัสวิชาเรียนเพื่อดาวน์โหลดสื่อการเรียน

 

Back to top