แจ้งการส่งการบ้านในภาคเรียนที่ 2/2560

เนื่องด้วยทางกระทรวงศึกษาธิการมีการปรับวิธีการดำเนินการของกศน. ในต่างประเทศ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยข้อสอบนักเรียนทั้งหมดจะนำไปตรวจและประมวลผลที่ประเทศไทย

ด้วยเหตุนี้ จึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านในการส่งการบ้าน (แบบฝึกหัดท้ายบท, บันทึกการเรียนรู้, รายงาน) รวมทั้ง กพช. ที่สมบูรณ์ ภายในวันสอบ หรืออย่างน้อยไม่เกินวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

หากไม่สามารถส่งได้ทันเวลา ทาง ศกร. กศน. กรุงโตเกียว ของดให้คะแนนในการบ้านที่ขาดหายไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบล่วงหน้า

20 ธันวาคม 2560 

Back to top