แจ้งวิชาเรียนในภาคเรียนที่ 2/2561

แจ้งวิชาเรียนในภาคเรียนที่ 2/2561 

สำหรับนักศึกษาที่มีการเทียบโอนให้ดูจากที่แจ้งในวันสอบ

 สำหรับชั้นประถมศึกษา


13 หน่วยกิต

วิชาบังคับ    วิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา   หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3  พท13003  ย่อความจำง่ายได้ประโยชน์
พค11001 คณิตศาสตร์ 3  พค12001  สมการ  1

 อช11001

ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ  2  สค12009  การอนุรักษ์วัฒนธรรมประ้พณีในภาคต่างๆ  1

 ทช11002

 สุขศึกษา พลศึกษา      
  รวม 10   รวม 3

 *สามารถคลิกที่รหัสวิชาเรียนเพื่อดาวน์โหลดสื่อการเรียน

สำหรับชั้น ม.ต้น

14 หน่วยกิต

วิชาบังคับ วิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
พต21001  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต23006  Writing2  2
 พค21001  คณิตศาสตร์  4  
   
 อช21001  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  2  
   
 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา       
  รวม  12      

 *สามารถคลิกที่รหัสวิชาเรียนเพื่อดาวน์โหลดสื่อการเรียน

 

19 หน่วยกิต

วิชาบังคับ วิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 พต31001
 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม  5  พท32008  ประวัติวรรณคดี  1
 พค31001  คณิตศาสตร์  พท32010  หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ  1
 อช31001
 ช่องทางการขยายอาชีพ  พต33003  English Edutainment  2
 ทช31002  สุขศึกษา พลศึกษา  พค33022  เซตและการอ้างเหตุผล
           
  รวม  14    รวม  5

*สามารถคลิกที่รหัสวิชาเรียนเพื่อดาวน์โหลดสื่อการเรียน

Back to top